dilluns, 16 de setembre del 2013

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DEL CURS


Els criteris de puntuació seran els següents:

Examen: 40%
Resta d'activitats: 60% desglossats en:

*Prova gramatical (verbs, pronoms febles i relatius/perífrasis/preposicions): 20%.

* Control de lectura: 10% (obligatori)

* Proves escrites (redaccions i temes de literatura): 20%

*exercicis, fitxa de millora escrita, expressió oral i notes de classe: 10%

Exercicis voluntaris (digitals -del bloc i del wiki) i predigitals): 20%.


La qualificació del curs serà la mitjana de les tres avaluacions.


És requisit imprescindible fer menys del 3% de faltes lingüístiques al final del curs.


Com veieu, es poden traure fins a 12 punts. Només seran admesos els treballs voluntaris dues setmanes abans de la posada de notes de cada avaluació.


L'examen serà, des de la primera avaluació, com l'examen de les proves de selectivitat i amb els mateixos criteris.


L'obra triada serà de qualsevol autor que puga ser inclòs en els cinc primers temes de literatura (se'n farà una llista orientativa). La qualificació inclourà una breu exposició oral sobre l'autor, les característiques de l'obra en general, característiques de l'obra elegida, fragment(s) seleccionats i recursos utilitzats. Podrà utilitzar-se per a fer un treball voluntari sobre l'autor en format digital.


Les notes de classe inclouran preguntes, expressió escrita i exercicis del quadern.


Els verbs seran sobre la flexió verbal adjunta. I ací teniu tot un seguit de models d'examen i exercicis per a treballar-los.

Els exercicis voluntaris podran ser exercicis proposats en el bloc o en el wiki de l'assignatura. També es podran fer altres lectures dels autors proposats per al llibre de lectura obligatori.

EXERCICI: Esmenta algun llibre que t'haja agradat darrerament  i que hages llegit no obligatòriament.