divendres, 1 de febrer de 2008

Pronominalització cd, ci

Dijous vam resoldre els set exercicis sobre conceptes sociolingüístics i hui divendres hem llegit un text sobre el qual hem fet diverses substitucions pronominals. Com que apareixien molts ENS, de vegades complement directe i de vegades complement indirecte, he aportat una altra manera d'identificar-ho (la qual segurament no està més estesa en els manuals per raons sociolingüístiques) a banda de fer les típiques consideracions analítiques.
Es tracta de substituir (amb els canvis pertinents) la construcció amb ENS per una construcció amb pronom de 3a persona del singular. Si ho podem substituir per LI és complement indirecte; si podem substituir-la per EL/ LA és complement directe. Es tractaria d'aprofitar el bon ús pronominal que fem els valencians en tots els registres per ajudar-nos en una distinció ràpida i intuïtiva.
El text "Digue'm què consumeixes..." , de Flàvia Company ens servirà també per millorar la valoració crítica i el judici personal.
He indicat que en la valoració crítica, a banda del que s'indica en les orientacions de selectivitat, jo analitzaria la coherència (amb les regles de Charolles, com a mínim) i també la caracterització del text, no per tornar a descriure-la sinó per incidir-ne en aquells aspectes més reeixits.
Pel que fa a la valoració personal, convindria eliminar comentaris massa senzills del tipus "no m'agrada perquè a mi no m'agrada eixe tipus de música... o la meua ideologia m'ho impedix...". Caldria manifestar la subjectivitat però utilitzant un lèxic de més nivell i amb escassa modalització (encara que semble paradoxal). Per exemple, si el text s'adiu, podríem utilitzar els conceptes sociolingüístics com ho hem fet en els exercicis previs.
El pròxim dia llegirem els resultats del segon intent.