divendres, 12 d’octubre del 2007

De les parts del text I

Cal distingir entre l'estructura externa i la interna. L'estructura externa es refereix a la disposició formal del text (paràgrafs, línies...) i la interna a les parts relatives al contingut. Si el text és complet (un article, un capítol, una notícia..) podem distingir-hi parts. És el que s'anomena estructura interna. Els dos textos que hem treballat fins ara són principalment argumentatius tot i que poden tindre seqüències expositives (distinció que explicaré més endavant). El que ara ens ocupa és concretar què hem de distingir quant a l'apartat que ens queda de la coherència, el de les parts constitutives del text:

1. Estructura externa. Macroestructura (mapa conceptual).

2. Estructura interna. En els textos argumentatius se sol distingir introducció, exposició i conclusió. Cal especificar les línies que abraça cada part i fer-ne una breu síntesi explicativa.

3. Tesi/Idea principal; Arguments/Idees secundàries/; Remes.

4. Progressió temàtica.

5. Isotopia, mots clau.

6. Altres tipologies (inductiva/deductiva; deductiva/inductiva; circular; paral·lela...).

Aquest apartat de la coherència val 1'5 punts sobre 7.

SOLUCIÓ EXERCICI DE PRONOMS: ací la teniu.

EXERCICIS PROPOSATS A CLASSE (per al dimarts 16 d'octubre): mapa conceptual del text La intel·ligent no es casa .