dilluns, 17 de desembre de 2007

Resultats de l'examen

M'agrada fer l'examen de selectivitat complet des de la primera avaluació. És una manera de saber on s'està de cara a l'objectiu més important per als estudiants (la prova de selectivitat). És clar que tots els apartats no han pogut ser desenvolupats de la mateixa manera però la nota de l'examen tampoc no és la nota d'avaluació i el treball diari es puntua molt. A tot això, jo puntue (si fa no fa) com si puntuara en selectivitat. Bé, després de corregir els exàmens (amb comentari de text i qüestions lexicogramaticals) la síntesi és la següent:
Aprovats: 10 alumnes
De 4 a 5: 3 alumnes
Menys de 4: 6 alumnes

La caracterització i l'organització textual són els apartats que han resultat més reeixits. Caldrà aprofundir en els aspectes que menys s'han treballat (algun quasi gens) relatius a la valoració crítica i el judici personal.
Pel que fa a les qüestions, la que millor ha eixit ha sigut la de sinonímia (que és la que han fet més alumnes -15), seguida de la de connectors (11). Caldrà fer exàmens específics de les 2 que han fet menys alumnes (categories gramaticals i procés de formació de mots). Cal assegurar molt més aquest apartat fins aconseguir la màxima puntuació.

EXERCICI: Digues un sinònim de l'expressió "si fa no fa " que apareix en aquest text.
EXERCICI: Identifica les perífrasis d'obligació que hi ha en aquest post i substitueix-les per unes perífrasis equivalents.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

-Més o menys
-Aproximadament

Anònim ha dit...

1er expressió equivalent a "si fa no fa" : més o menys

2on perífrasis d'obligació al text:
- caldrà aprofundir
- caldrà fer
- cal assegurar

perífrasis equivalents:
- s'haurà d'aprofundir
- s'haurà de fer
- s'ha d'assegurar