dimarts, 4 de desembre del 2007

Comentari del text La quimera de l'or

Alguns alumnes proposaran el comentari al text La quimera de l'or. En seleccionaré alguns ja corregits en un post posterior. Cal tindre present que el que més s'ha treballat ha sigut la coherència. En l'apartat de la caracterització del text hi ha alguns aspectes (finalitat del text, funcions lingüístiques, referències lexicosemàntiques, referències gramaticals, modalitat oracionals) a penes esbossats. Amb tot, ja es poden defendre. Hui he insistit en el fet que tot això de les referències tot i que done seguretat descriptiva s'ha d'enllaçar per a anar bé amb el sentit del text. Un bon corrector, pense, és això el que hauria de valorar (precisament perquè és el menys superficial, el més profund). El comentari de text hauria de tindre la finalitat de fer COMPRENDRE el que l'autor ha volgut dir mitjançant el desembullament de la trama. Els apartats de la cohesió textual han de ser orientats cap a eixe objectiu.